TOPlist

3. Stručné profesní životopisy spoluautorů uvedených technologií

 

Prof. RNDr. Vítězslav BIČÍK, CSc.

 

Je univerzitním profesorem v oboru zoologie. Již jako student Přírodovědecké fakulty se umístil na prvním místě v celostátní soutěži studentské vědecké a odborné činnosti v Bratislavě. Podstatnou část jeho profesního života tvořila vyvážená pedagogická a vědecká práce. Vedl několik desítek diplomových prací a svůj výzkum zaměřil na studium prostorové orientace vyšších obratlovců, na monitoring těžkých kovů v populacích hmyzu ve vztahu k znečištění životního prostředí, na studium agresivního chování dutinových hnízdičů, na problematiku hnízdního parazitizmu, na význam jezevců v lesních ekosystémech a v neposlední řadě na ekologii a taxonomii pestřenek (jeden nový druh byl pojmenován norským badatelem jeho jménem – Eupeodes bicími).

Ve spolupráci s pracovníky lékařské fakulty řešil problematiku aplikovatelnou v lékařské praxi, např. tkáňové reakce po implantaci neutrálních hydrofilních gelů, stanovení koncentrace mědi a zinku v krevním séru u nemocných rakovinou. V současné době je členem týmu, který se zabývá potlačováním včelích chorob a parazitóz a opatřeními proti rojení včely medonosné.

O výsledcích své vědecké práce přednášel na mnoha mezinárodních konferencích a sympoziích. Publikoval přes 200 vědeckých a odborných prací, 3 monografie, 6 titulů vysokoškolských učebních textů (skript). Na Př. f UP vyučoval do roku 2011 předměty fyziologie živočichů, etologie, vedl několik odborných seminářů a 20 let přednášel také srovnávací psychologii na Filozofické fakultě UP.

Dosud předsedá státním zkušebním komisím pro bakalářské a závěrečné zkoušky, doktorským a habilitačním komisím. Je školitelem doktorandů, členem několika vědeckých společností. V letech 1985 – 2005 byl předsedou redakční rady a hlavním redaktorem sborníku Acta Univ. Palackiana Olomuc., Fac. rer. nat.

Je spoluzakladatelem Mezinárodní biologické olympiády, která vznikla v roce 1990 na Př. f UP, stálým členem jejího poradního výboru a několikrát předsedal mezinárodní jury této olympiády.

Jeho jméno je uvedeno v americké Marquisově biografii Who is Who in the World. Byla mu udělena Zlatá medaile Univerzity Palackého, medaile MŠMT ČR a medaile univerzit v Uppsale, Brisbane, Kielu a Chulalongkorn univerzity v Bangkoku. Je Čestným občanem rodné obce Neplachovice a nositelem Ceny města Olomouce.

 

Doc. RNDr. Jiří Vagera, CSc.

 

Absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1955-1960), obory Odborná biologie a Biologie a chemie (pro učitelství na školách III. stupně). Promoce v roce 1960 – odpovídá recentnímu titulu Mgr.

Externí aspirantura v Československé akademii věd (1964-1969).

RNDr. v roce 1969 (doktor přírodovědy, obor genetika) – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity.

CSc. (kandidát biologických věd) v roce 1970 (Československá akademie věd, Ústav experimentální botaniky).

Docent 1990, Univerzita Palackého, Olomouc.

 

1960-1962 - Oblastní lidová hvězdárna Brno, odborný pracovník (astrobiolog)

1963-1964 - Pedagogický institut v Gottwaldově (nyní Zlín), Katedra přírodních věd, odborný asistent.

1964 -1971 - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc. Odborný asistent.

1972 - 2007 - Ústav experimentální botaniky Československé (pak České) akademie věd Praha, pracoviště Olomouc.

 

Vedoucí vědecký pracovník:

 

1990 – 1997 vedoucí olomouckého pracoviště AVČR (Oddělení šlechtitelských biotechnologií).

 

Dále vedoucí Laboratoře genetických manipulací in vitro. Souběžně 1990 – 2008, Přírodovědecká fakulta UP, docent.

 

1992 vznik Katedry buněčné biologie a genetiky. 1992 až 2006 vedoucí Katedry buněčné biologie a genetiky Přírodovědecké fakulty UP. Souběžně pedagogická činnost na Pedagogické fakultě UP.

 

Odborná zaměření a jejich výstupy:

Experimentální morfologie, mutační a evoluční genetika, genetické manipulace in vitro, explantátové kultury. Indukovaná androgeneze a gynogeneze, somaklonální variabilita a jejich šlechtitelské aplikace. Teorie genetické determinace pohlavnosti u rostlin a živočichů, a. j.

Standardní publikace v impaktovaných časopisech a mezinárodních knihách, především z oblastí:

mutační genetika, kvantitativní genetika, indukovaná androgeneze a gynogeneze, somatická embryogeneze, indukovaná haploidní zygotická embryogene, determinace pohlavnosti u rostlin a jiné. Zachyceno asi 200 citací uvedených publikací v původních vědeckých pracích z impaktovaných časopisů. Citace též v mezinárodních monografiích o explantátových kulturách.

 

Výuka-přednášky:

 

Obecná genetika, obecná biologie, evoluční biologie, genetika a molekulární biologie.

Školitel úspěšných aspirantů a doktorandů. Člen státních, zkušebních a disertačních zkušebních komisí. Člen oborových (UP) rad a poradních ( AV ČR) komisí.